ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ที่ส่งผลต่อการจัดการความร้ในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ผู้จัดทำ : พิทย์ธิดา พิทนสกุล 2554
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

สารบัญ

บทที่ 1-5