ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์มางการเรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา พิษณุโลก เขต 3
ผู้จัดทำ : สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน,ทวี แย้มดี,ลูกน้ำ มากลิ่น 2552
สาขาวิชา : บริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ประวัติ