ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ผู้จัดทำ : กฤษณะ ทองยิ่ง,ภัควรางค์ พลธรรม,มยุรี เซนักค้า 2552
สาขาวิชา : บริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก