ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การสร้างบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง ฮาร์ดแวร์และยุทิลิตี้เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 2แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้จัดทำ : วราภรณ์ สุทธหลวง, วิชัย สิทธิพันธ์, สมภพ สุทธหลวง 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม