ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภุมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้านพรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำพรม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษนุโลก
ผู้จัดทำ : คนึง สินมาห์, ณัฐพงศ์ ด้วงหิรัญ, นรงฤทธิ์ ศรีทอง 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย