ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานในสถานศึกษา สำหรับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต2
ผู้จัดทำ : นิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล,ประสิทธิ์ หมอรักษา,อำนวย นันบุญตา 2551
สาขาวิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ประวัติผู้วิจัย