ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างชีท(SEAT Framework)ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
ผู้จัดทำ : ลักขณา กุลเจ๊ก 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ, บทคัดย่อ, สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม, ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย