ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเรื่ง food for Healit โดยใช้กลวิการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ผู้จัดทำ : วิไล ปันวาละ 2554
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

ประกาศคุณูปการ

อนุมัติการศึกษา

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม