ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
ผู้จัดทำ : กนกวลี มาละอินทร์ 2554
สาขาวิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก