ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : บทบาทหน้าที่ผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามทรรคนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ผู้จัดทำ : ทวีสุข บัวทอง,นภาวรรณ พวงกอง,โสภาพรรณ เกียรติประกอบ 2552
สาขาวิชา : บริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ประวัติ