ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครูประจำการสังกัดนครสวรรค์เขต 2
ผู้จัดทำ : ธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์,นวพรรษ เก่งกำลังพล,อรพิณ จ่าหมื่นไวย์ 2552
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม