ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตปริญญาโทภาคพิเศษศูนย์พิษณุโลกคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเศวร
ผู้จัดทำ : ลินดา มุ่งชนะ 2553
สาขาวิชา : บริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก