ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชุดท้องถิ่นเราชาวพิษณุโลก สำหรับนักเรียนชั้ป.6
ผู้จัดทำ : กาญจนา แก้วมณี, นงนุช อนันตกาล, มยุรี สิทธิกัน 2552
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม