ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่องการทำข้าวแต๋นหน้าสมุนไพร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
ผู้จัดทำ : กาญจนา สวาสดิ์วงค์, เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์, ศิวัตรา สนธิกุล 2552
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ประวัติผู้วิจัย