ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT โดยใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3
ผู้จัดทำ : ปราณี ทะจะกัน,รัศมี โพธิ์ชนะพันธุ์,อบศรี เมืองเหลือ 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
บทคัดย่อ

บทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย