ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนวันสำคัญทางวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นม.1
ผู้จัดทำ : พรธิภา ตรีถัน, ลดาวัลย์ แววเพ็ชร์, จารุภา ศุภนิมิตรกุล
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย