ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : หลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่อง แก่งคุดคู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดทำ : นิววรรณ ทิมเขียว, รุ่งนภา ทุ่มมาลา, อมลวรรณ ศรีคำ 2552
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก, ประการศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย