ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องของดีศรีสัชนาลัยสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ผู้จัดทำ : เตือนจิตต์ ขุมเพชร,บุปผา อินทรสูต,ภคนันท์ อินทารี 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

ประวัติผู้วิจัย