ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์นโยบายการเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีบูรณาการ ของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ..2552-2553
ผู้จัดทำ : ไชยรัตน์ แหยมมั่น 2554
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก