ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถในการแสดงละครสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ผู้จัดทำ : ชาติญา เกตุสถิตย์,ชุติมา ม่วงเมือง,ปิยมาศ จันทร์เจริญ 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่1-5

ประกาศคุณูประการ