ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบด้วยเทคนิค Backward Design เรื่อง การแยกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดทำ : ชุติมา สุวรรณชื่น,สุขศรี ลำถึงแสน,สุรางลักษณ์ อินไชย 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก