ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระศิลปะเรื่องสืบสานงานศิลป์ท้องถิ่นภูมิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดทำ : ประภาวี ปราณี,พรพิศ ยาวิไชย,เพชรา อาสมาน 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง