ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสุข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดทำ : ขวัญจิรา ธงชัย,นงนุช คุ้มปาน,ภาคินัย ชัยดี 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก