ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก(PBL)เรื่องระบบนิเวศกว๊านพะเยากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ผู้จัดทำ : พวงลักษ์ จันต๊ะวัน,วาสนา ตันมา,สิริพร กุลวงค์ 2551
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่1

บทที่2

บทที่3

บทที่4

บทที่5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย