ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเติร์เน็ต หลักสูตรการออกแบบและสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง...
ผู้จัดทำ : ยุทธนา พันธุ์มี 2554
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
  Researches File