ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การคูณทศนิยม โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัดทำ : ภัทธิรา มากทรัพย์ 2554
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ประกาศคูณูปการ

สารบัญภาพ

สารบัญตาราง

ประวัติผู้วิจัย

หน้าอนุมัติ