ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีการเรียนแบบมีส่วนร่วม (STAD) กับเคดับบลิวแอล (KWL) เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้จัดทำ : ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอก 2554
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพวเตอร์ศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก