ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแบบชิปปา
ผู้จัดทำ : นภามาศ แก้วมะคำ, รัชนี ศรีพันธ์ลม, อุไร จิตพรหมมา 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก 1

ภาคผนวก 2

ประวัติ ผู้วิจัย

แทรกหน้าที่ 119-121

คู่มือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่1

คู่มือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่2

คู่มือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่3