ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : แนวทางการปฏิบัติที่ดีของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต2 :ศึกษากรณี
ผู้จัดทำ : เพชรรัตน์ ประเสริฐศิลป์,วันเพ็ญ ภู่ทับทิม,อรวรรณ จันทร์ยานนท์
สาขาวิชา : การประกันคุณภาพการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก