ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องMy Province สำหรับนักเรียนชั่วงชั้นที่ 3 ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ดรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้จัดทำ : จุฬารัตน์ เลิศวิลัย, ทิวา สุระเดช, นัยนา อินบัว 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม