ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้จัดทำ : ทวีทรัพย์ สุนันตา ,สุนีย์ ทวีกิจ,สุปราณี มณีท่าโพธิ์ 2551
สาขาวิชา : การประกันคุณภาพการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5