ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัมนาชุดกิจกรรมพัมนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้เทคนิค circ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดทำ : สุกัลยา สัปทน, สุภาพร เสนแทน 2552
สาขาวิชา : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก

ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญ ตาราง

สารบัญ ภาพ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก 3

ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

ภาคผนวก 6

ภาคผนวก 7

ประวัติผู้วิจัย