ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ทฤษฏีการฟเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ผู้จัดทำ : วชรา ญาณปัญญา, วิไลวรรณ บุญเรือง, เสกสรรค์ หินแก้ว 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย