ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรุ้ เรื่อง ไม้กวาดตองกง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดทำ : เมทินี ม่วงศรีศักดิ, สาวิตตรี เชี่ยวชาญ, เอกรัฐ คล้ายสุวรรณ์ 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย