Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
[377505 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ (Learning Management in the Major Subject)] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 476 คน
[366316 การจัดการเรียนรู้ 2 (Learning Management II) ] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 466 คน
แผนการสอนแบบ มคอ.3 ทั้งหมด : 2 รายการ  

[366431 โครงการสุขภาพและสวัสดิศึกษาในสถานศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 398 คน
[366413 ประเด็นพิเศษทางการศึกษา ] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 379 คน
[366423 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 436 คน
[366421 การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 406 คน
[366215 การจัดการเรียนรู้ ] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 402 คน
[369322 การจัดการเรียนรู้และการสอน - ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 378 คน
[369322 การจัดการเรียนรู้และการสอน - รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 509 คน
[366111 พื้นฐานการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 391 คน
[363364 โภชนาการสำหรับครูประถม] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 368 คน
[359311 การประเมินผลการเรียนรู้-อ.ชำนาญ] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 395 คน
[359311 การประเมินผลการเรียนรู้-ดร.สายฝน] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 405 คน
[358411 การวิจัยประยุกต์ทางการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 419 คน
[353433 จิตวิทยาพัฒนาการ] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 397 คน
[353432 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 379 คน
แผนการสอน ป.ตรี ทั้งหมด : 14 รายการ  

[377505 การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 425 คน
[377503 การวัดและประเมินผลการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 438 คน
[377502 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 412 คน
[377501 ความเป็นครูและจิตวิทยาสำหรับครู] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 415 คน
[370592 สัมมนาการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 412 คน
แผนการสอน ป.บัณฑิต ทั้งหมด : 5 รายการ  

[390531 การประเมินทางการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 400 คน
[376522 จิตวิทยาการเรียนรู้] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 387 คน
[372513 วิธีวิทยาการพัฒนาตัวบ่งชี้] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 363 คน
[369527 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 414 คน
[369526 นวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 440 คน
[369522 การพัฒนาและประเมินเอกสารประกอบหลักสูตร] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 373 คน
[369513 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนสำหรับสถานศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 401 คน
[369512 การพัฒนาการเรียนการสอน] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 378 คน
[369511 ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและประเมินหลักสูตร] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 490 คน
[369502 วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 388 คน
[369501 ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 398 คน
[366512 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 524 คน
[366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 410 คน
[359515 การประเมินโครงการทางการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 375 คน
[359514 การวิจัยทางการวัดผลการศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 409 คน
[353541 ฝึกงานจิตวิทยาการแนะแนว] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 356 คน
[353514 อาชีพศึกษา] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 354 คน
แผนการสอน ป.โท ทั้งหมด : 17 รายการ  

- ไม่มีรายการแผนการสอน -
แผนการสอน ป.เอก ทั้งหมด : 0 รายการ  
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000  โทร .055 -96 - 2410
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์