ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : ศึกษาสภาพและปัญหาในการบริการจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างชีท(SEAT Framework)ด้านผู้เรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์
ผู้จัดทำ : พิมพ์ชนก สุวรรณโชติ 2553
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย