ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อภาวะผู้นำของครูพลศึกษาในเขตอำเภอเมือนพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต1
ผู้จัดทำ : สุปราณี สุภาวะ 2553
สาขาวิชา : บริหารการศึกษา แขนงการบริหารจัดการกีฬา
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

สารบัญตาราง

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

ประวัติ