คณะศึกษาศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนโดยมูลนิธิใจกระทิง
[14 พฤษภาคม 2564]

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1
[5 มีนาคม 2564]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[4 มีนาคม 2564]

โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
[17 กุมภาพันธ์ 2564]

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
[17 กุมภาพันธ์ 2564]

อธิการบดีพบบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
[11 พฤศจิกายน 2563]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx
[26 ตุลาคม 2563]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
[25 กันยายน 2563]


|| More...


ข่าว/ประกาศMultimedia

Mindset ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน PART 2.

0:03 / 3:03:10 Mindset ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน PART 1.

วุฒิภาวะความเป็นครู : กระบวนทัศน์และเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง PART 2.

วุฒิภาวะความเป็นครู : กระบวนทัศน์และเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง PART 1

|| More...