คณะศึกษาศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยการเรียนรู้ “คิดถึงครูพนัส”
[4 กันยายน 2564]

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[2 กันยายน 2564]

รางวัลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยสูงสุด เป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[29 กรกฏาคม 2564]

การประชุมผู้บริหารและคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
[16 มิถุนายน 2564]

ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สนับสนุนโดยมูลนิธิใจกระทิง
[14 พฤษภาคม 2564]

การนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 1 วาระที่ 1
[5 มีนาคม 2564]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[4 มีนาคม 2564]

โครงการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
[17 กุมภาพันธ์ 2564]


|| More...


ข่าว/ประกาศMultimedia

ประวัติศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พนัส หันนาคินทร์

เพลงฉ่อย ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์ เนื่องในวันศึกษาศาสตร์

ขับเสภา ศ.ดร.พนัส หันนาคินทร์

Mindset ของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงผู้เรียน PART 2.

|| More...