คณะศึกษาศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประมวลภาพกิจกรรม

คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมจัดสภาพแวดล้อมก่อนเปิดเรียนใหม่แบบ New Normal
[10 กรกฏาคม 2563]

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมฝึกอบรม Summer Camp ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program)
[16 มิถุนายน 2563]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน SAR ระดับหลักสูตร และวิธีการอัพโหลดข้อมูลลงในระบบ CHEQA 3D Online”
[15 มิถุนายน 2563]

การประชุมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[12 มิถุนายน 2563]

การประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ร่วมกับตัวแทนจากสถานศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก
[4 มิถุนายน 2563]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
[19 มีนาคม 2563]

คณะศึกษาศาสตร์ พ่นสารฆ่าเชื้อโรค ป้องกันไวรัส ‘โควิด-19’
[18 มีนาคม 2563]

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1
[17 กุมภาพันธ์ 2563]


|| More...


ข่าว/ประกาศMultimedia

อาณาบริเวณความรู้ด้านวัดผล สถิติ วิจัย ประเมิน ประกันคุณภาพทางการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษา

Discourse,active learning,and quualitative assessment

“วิวัฒนาการของการวัดและประเมินการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21”

การแสดงดาว-เดือน คณะศึกษาศาสตร์ #NU TO PLAY 2017

|| More...