MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

Mission
คณะศึกษาศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

"คณะศึกษาศาสตร์ จะเป็นคณะที่ผลิตครูคุณภาพ 1 ใน 3 ของประเทศ ภายในปี 2560"
 วิสัยทัศน์

 โครงการวิจัยเด่น


 การประชุมเชิงปฏิบัติการ


 การสัมมนาวิชาการ


 การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน


 กิจกรรมพัฒนานิสิต


 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 การประกันคุณภาพและพัฒนาองค์กร 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....