Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาการศึกษา
           เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของภาควิชาการศึกษาร่วมสืบสานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคณะศึกษาศาสตร์ ที่มุ่งสู่การพัฒนาบุคลากร และนิสิตให้มี
ีเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

เอกลักษณ์  "ครูคุณภาพ"

Education คือ วัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์

E = Excellence ความเป็นเลิศ
D = Dedication การอุทิศตน
U = Unity การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
C = Continuous Improvement การพัฒนาต่อเนื่อง
A = Accountability การตรวจสอบได้
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
I = Innovation การมีนวัตกรรม
O = Openness การเปิดใจ
N = Net working การสร้างเครือข่าย

งานวิจัยที่มุ่งสืบสาน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และสร้างอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2552
[การพัฒนาหนังสือเรื่องบทร้อยกรองอัศจรรย์พรรณพฤกษา] เพิ่มเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 679 คน
[การพัฒนาหนังสืออ่านเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ] เพิ่มเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 641 คน
[การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำผล้าลายเขียนเทียน] เพิ่มเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 685 คน
[การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการฟ้อนกิ่งกะหล่า] เพิ่มเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 630 คน
[การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการตอกสลักปานซอย-eng] เพิ่มเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 715 คน
เอกสาร ทั้งหมด : 7 รายการ อ่านเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2548
[การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ประเพณีการแข่งขัน] เพิ่มเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 408 คน
[การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการทำข้าวแต๋นธัญพืช ] เพิ่มเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 392 คน
[การศึกษาพฤติกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ] เพิ่มเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 426 คน
[แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดสุโขทัย] เพิ่มเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 413 คน
เอกสาร ทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2547
[การพัฒนาหนังสือการ์ตูนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ] เพิ่มเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2555 อ่านแล้ว 660 คน
[การพัฒนาหลักสูตรค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมไทย ] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 662 คน
[การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องคำขวัญจังหวัดน่าน ] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 697 คน
[รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ กรณีศึกษาโรงเรียนสัตยาไส ] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 850 คน
เอกสาร ทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000  โทร .055 -96 - 2410
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์