ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ::    (Self - Access Room) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ท่าพระ)
มหาวิยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์)
มหาวิยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
SERVICE  SEARCH
 
 
 
      ข่าวประกาศ
 
 
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ครูประจำการ
สามารถตรวจสอบการค้างส่งหนังสือ
ได้ที่ห้อง Self-access    โทร 055-962420
   
    เวลาเปิดทำการ
 

วันจันทร์
-
วันศุกร์ 
เวลา
8.30
-
16.30
น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
เวลา
8.30
-
16.30
น.
ปิดบริการ วันหยุดราชการที่ตรงกับวันจันทร์- ศุกร์
   
 
     ระเบียบการยืม - คืน
 

นิสิตปริญญาตรี
ยืม
7
รายการ
7
วัน
นิสิตปริญญาโท-เอก
ยืม
10
รายการ
14
วัน
อาจารย์ประจำการ      
ยืม
15
รายการ
30
วัน
บุคลากรสายสนับสนุน 
ยืม
7
รายการ
7
วัน
*  แสดงบัตรสมาชิกของตนเองทุกครั้งที่ยืมหนังสือ
*  ยืมต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
   
 
ในประเทศ
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
สยามกีฬา
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
เส้นทางเศรษฐกิจ

  ต่างประเทศ

Africa News Online

Asahi Shimbun - Japan
Bangkok Post
The Guardian
Le Monde
The Nation
South China Morning Post
Time
The Times of London
Washington Post
 
Self Access Room Faculty OF Education. Naresuan University