รองศาสตราจารย์ถาวร สายสืบ


ตำแหน่ง

          รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การศึกษา

 • กศ.บ.คณิตศาสตร์ จาก วศ.บางแสน
 • กศ.ม.โสตทัศนศึกษา จาก วศ.ประสานมิตร

 

การศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงานด้านโสตทัศนศึกษาที่ North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ระยะเวลา 8 เดือน
 • ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ Canberra University ประเทศออสเตรเลีย
  ระยะเวลา 2 เดือน 15 วัน

 

ประวัติราชการ

           เคยดำรงตำแหน่งต่างๆ คือ

 • หัวหน้าภาควิชาโสตทัศนศึกษา (2517-2519)
 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (2525-2529)
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร (2536-2538)
 • หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร (2536-2538)
 • ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (2536-2538)
 • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (2539-2540)
 • ที่ปรึกษาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CITCOMS INNOVATION CENTER )

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ที่ปรึกษาด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CITCOMS INNOVATION CENTER )

 

สถานที่ติดต่อได้

 • ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โทรศัพท์. 0-5596-2413 โทรสาร. 0-5596-1028
 • ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( CITCOMS INNOVATION CENTER ) .โทรศัพท์.                 0-5596-1651 โทรสาร 0-5596-1111
 • taworns@nu.ac.th