เอกสารอ้างอิง

ปริญญาภรณ์  ทับบุญมี และคณะ. (2549). การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับ

                   ประกอบการกลุ่มภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3.
                   ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา). มหาวิทยาลัยนเรศวร
กนกอร สิทธิเจริญและคณะ. (2549). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                   เรื่องอาณาจักรสัตว์ สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
                   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา). มหาวิทยาลันนเรศวร
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimedia ฉบับพื้นฐาน. เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด. กรุงเทพฯ.
http://www.learning.pitlokcenter.com/captivate/
http://www.webthaidd.com/3dmax/