ขอขอบพระคุณ

- รศ.ดร. สมบัติ  นพรัก                                          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

- รศ. ภูวดล บุตรรัตน์                                            คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

                                                                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

- อ. สมชาย  ยิ้มพัฒน์                                             ช่างภาพอิสระ ชมรมถ่ายภาพจังหวัดภูเก็ต

- ผศ. มาลี  ยิ้มพัฒน์                                               อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

- คุณวิษณุ  มั่นคง                                                  ผู้จัดการบริษัท มั่นคงมีเดีย จ.ภูเก็ต

- คุณกันยากร  มั่นคง                                             ผู้จัดการบริษัท มั่นคงอคาเดมี จ.ภูเก็ต

- อ. ทรงพจน์  สายสืบ                                            อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

- อ. วรวิกา  วัฒนสุนทร                                         อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผู้แสดงรับเชิญ

- ดร. วิลาสินี  ศรีพรหม                                          อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้แสดง

- นายนันทวัฒน์ วิภูศักดิ์                                         นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- นางสาวศิริพร  อริยวัฒนวงศ์                                นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- นายคงพล  เอื้อสถิตวงศ์                                       นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- นางสาวษมาภรณ์  เนตร์บุตร์                                นักศึกษาคณะบริหารการท่องเที่ยว

- นายธนภัทร  ตั้งปณิธานนท์                                  นักศึกษาคณะบริหารการท่องเที่ยว

- นายภูมิเดช  วาณิชวัฒนเดชา                                นักศึกษาคณะบริหารการท่องเที่ยว

- นายกาลัญญู  กงตาล                                            นักศึกษาคณะบริการการท่องเที่ยว

คณะผู้จัดทำ

- นายนิพนธ์  น้ำเงินสกุลมี                                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์

- นายนพศักดิ์  สว่างรุ่ง                                           นักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

- นายพงษ์พิทักษ์ สุคำ                                            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา

- นายวรพงศ์  จาดยางโทน                                     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

- นายสนาม  เอกวิลัย                                              นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

- นายพฤทธิ์  เกษตรสมบูรณ์                                  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันมัลติมีเดีย

- นางสาววิไลพร  สกุลอ่อน                                   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโลโลยีแอนิเมชันและัลติมีเดีย

- นายภควัต  ทองบุญ                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย

- นายนันทวัฒน์  วิภูศักดิ์                                       นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- นางสาววรรณภา วงศ์กมลาไสย                          ฝ่ายกราฟิกบริษัท Living Space

 

                                                                                             นางสาวรัตนา  สารสุวรรณ   

                                                                                                     นิสิตปริญญาโท

 

                                                                                               นายชวลิต  จำเนียรการ                               

                                                                                                   นิสิตปริญญาโท

 

                                                                                                   นายไพฑูรย์  จูสิงห์                               

                                                                                                     นิสิตปริญญาโท