มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
                   การจะบอกกล่าวเล่าถึงความเป็นมาขององค์กรหน่วยงาน หรือจะชี้แจงให้ใครต่อใครได้ทราบและเข้าใจถึงหน่วยงานระบบ
การทำงานหรือผลงาน แม้กระทั้งในเชิงของการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนในกระบวนการการเรียนการสอนเราย่อมรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นการ
นำเสนอ วิธีการหรือลีลาในการนำเสนอ จะทำได้ดีมีความน่าสนใจ ตรงประเด็นหรือความสนใจได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้จัดทำหรือ
หรือผู้นำเสนอที่ได้ออกแบบหรือวางแผนไว้ตามแต่ละบุคคล นึกครั้งอดีตมีการเป็นแผนภูมิ แผ่นสไลด์ และมาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
นำเสนอ ที่เรียกว่า เพาเวอร์พอยท์ (Power Point)การนำเสนอที่จัดได้ว่ามีความตื่นตาตื่นใจ ให้ความสนใจมากว่าใครๆ ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับ
กันว่าเป็นการนำเสนอด้วยมัลติมีเดีย (Multimedia)ไม่เพียงแต่ในวงการศึกษาเท่านั้นที่มีการใช้สื่อในลักษณะนี้ ทางด้านธุรกิจบันเทิง
การประชาสัมพันธ์ ยังนิยมใช้การนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียแทบทั้งสิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู-อาจารย์ นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจ จะขอพูด
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ คาดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจบ้างไม่มากก็น้อย
 
 
                                                                                                                                                       รองศาสตราจารย์ถาวร  สายสืบ