เทคโนโลยีชีวภาพ
Home เทคโนโลยีชีวภาพ มารู้จักGMOs กันเถอะ ความปลอดภัยทางชีวภาพ เทคนิคพันธุวิศวกรรม อาหารตัดต่อยีน การตรวจสอบGMOs ผู้จัดทำ

 

 

       

                     เทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology)  

                       

 

          เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการนำความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามความต้องการ 

                               เทคโนโลยีชีวภาพกับอดีตนับพันปี

         เทคโนโลยีชีวภาพเป็นสิ่งใกล้ตัวที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนานนับพันปี โดยเริ่มจากการทำอาหารหมักดองต่างๆ  เช่น  ผัก  และผลไม้ดอง เหล้า  ปลาร้า ข้าวหมาก เป็นต้น ซึ่งเราไม่ทราบว่าการหมักดองอาหารต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ ทำให้จุลินทรีย์เกิดปฏิกิริยากับอาหาร

                      ก้าวสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่

         วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  นักวิทยาศาสตร์สามารถคัดเลือกจุลินทรีย์ที่เหมาะสมมาใช้ประโยชน์ตลอดจนมีการศึกษาเรื่องยีนและดีเอ็นเอนำไปสู่เทคนิคการตัดต่อยีนหรือเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม  การผลิตยาและวัคซีนรวมไปถึงการโคลนนิ่งและการศึกษาจีโนมมนุษย์ทำให้เทคโนโลยีชีวภาพกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นทุกขณะ

                         คลื่นลูกที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต

                  นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์กันว่าเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นคลื่นลูกที่   4ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แห่งมนุษยชาติต่อจากคลื่นลูกที่ 3 ของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศถอยหลังไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมตามลำดับด้วยเหตุผลที่ว่าเทคโนโลยีชีวภาพจะถูกนำมาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษย์ในอนาคต เช่น  การปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก 

     อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีต่างๆจะก่อให้เกิดผลดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้หากใช้ในทางสร้างสรรค์ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลหากใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดโทษ