Content
โฮม ] Crouse ] [ Content ] Authorware ] Flash ] Activities ] Download ] lecturer ] webboard ]

 

โฮม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนโปรแกรม Program Instruction การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวความคิดของกาเย่ CAIStep

 เนื้อหา

วิดีโอประกอบคำบรรยาย

ดาวโหลดเอกสาร

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Click

 [pdf]

 1. การสอนแบบโปรแกรม

click

 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กับการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
 1. ทฤษฎีการสอนกับการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
 1. กระบวนการออกแบบและพัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 1. การออกแบบและพัฒนาระบบกับการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สไลด์ขั้นตอนการออกแบบ CAI  
 1. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (ADDIE)
  สไลด์ประกอบคำบรรยาย file1 file2
 1. การประเมิน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การหาประสิทธิภาพบทเรียน
 
 1. การออกแบบและพัฒนาข้อสอบ
 
 1. ผลการวิจัยทางด้าน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
 1. โปรแกรมที่ช่วยในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน