CAIStep
โฮม ] ขึ้น ] Crouse ] Authorware ] Flash ] Activities ] Download ] lecturer ] webboard ]

 

โฮม ขึ้น

กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1 ขั้นการศึกษาความต้องการ

1.1    สอบถาม แบบสอบถาม

1.2    นโยบาย

1.3    สัมภาษณ์

1.4    จากการศึกษา Review

2 เขียนโครงการ

2.1    หลักการและเหตุผล

2.2    วัตถุประสงค์

2.3    ความสำคัญ

2.4    ผู้รับผิดชอบ

2.5    วิธีดำเนินการ

2.6    ผลที่คาดว่าจะได้รับ /เป้าหมาย

2.7    แนวทางการประเมินผลโครงการ

2.8    เสนอโครงการอนุมัติ

3  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น (การวิเคราะห์)

3.1    การศึกษากลุ่มเป้าหมาย(ใคร,อายุ,วุฒิภาวะ,ความสามารถในการใช้คอมฯ,ความรู้และประสบการณ์เดิม)

3.2    ศึกษาเนื้อหา ,วิเคราะห์,กำหนดขอบเขต,แยกย่อยเนื้อหา

3.3    ศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของเนื้อหา วัตถุประสงค์ปลายทาง วัตถุประสงค์นำทาง

3.4    ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ หลักการออกแบบบทเรียนโปรแกรม ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก

3.5    ศึกษาวิธีการกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต

3.6    สำรวจเครื่องมือ ความพร้อม

 4 การออกแบบ

4.1    เขียนโครงสร้างเนื้อหา

4.2    เขียนสคริพ

 ส่วนภาพ

 ส่วนคำบรรยายหรือเสียงบรรยาย

 ส่วนข้อความ

 เสียงประกอบ

4.3    การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

- แบ่งกรอบเนื้อหา กรอบกิจกรรม

- เขียนกิจกรรม เลือกยุทธวิธีการสอน

 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 ขั้นการสอน

 ขั้นสรุป

 ขั้นทบทวน (แบบฝึกหัด)

 ขั้นการประเมิน

4.4    เขียน Storyboard

 วางภาพหน้าจอ

 วางภาพกิจกรรม

 วางผังการเดินของบทเรียน

4.5    การออกแบบการประเมิน ข้อสอบ หาประสิทธิภาพของข้อสอบ

5  ขั้นการผลิต

5.1    ขั้นเตรียม

 เตรียมภาพ หาภาพ วาดภาพ ตกแต่งภาพ ทำปุ่ม

 เตรียมข้อความ พิมพ์ข้อความ

 เตรียมเสียง บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง แปลงเสียงให้อยู่ในรูปดิจิตอล

 เตรียมภาพเคลื่อนไหว เขียนสคริพ นำมาจากแหล่งที่มีอยู่แล้ว ดัดแปลง สร้าง Flash ,Swish,3D,Video,ตัดต่อ

5.2    ขั้นการพัฒนา

5.3    ลงมือเขียนโปรแกรม

5.4    ทดสอบ

5.5    ทดลองกับผู้ใช้ 1:1

5.6    ทดลองใช้กับผู้ใช้กลุ่มเล็ก ทดสอบหาประสิทธิภาพ 80/80

5.7    ขั้นการนำไปใช้

6 ทดสอบภาคสนาม

6.1    นำไปทดสอบกับผู้ใช้ในสถานการณ์จริง

7 ขั้นการประเมิน

7.1    ประเมินผลการเรียน

7.2    หาประสิทธิภาพ

7.3    วัดความคิดเห็น/เจตคติ

8  เผยแพร่

8.1    ประชาสัมพันธ์

8.2    จัดจำหน่าย