กฏของโอห์ม

[แบบฝึกหัด]
smbarani.gif (920 bytes)

            ในวงจรไฟฟ้านั้นเมื่อมีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าแก่ตัวต้านทานจะมีกระแสไหล ในปี ค.ศ. 1827 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ชื่อ เกโอร์ก ไซมอน โอห์ม (Georg Simon Ohm) (ค.ศ.1787-1854) ได้ทำการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ดังกล่าว และตั้งเป็น กฎของโอห์ม

            กฎของโอห์มมีความสัมพันธ์ดังนี้คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวนำ จะแปรผันตามแรงดันไฟฟ้าที่คร่อมปลายทั้งสองของ ตัวนำ และแปรผกผันกับความต้านทานของตัวนำนั้น เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

wpeB9.jpg (4322 bytes)

หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่ากระแสคือแรงดันหารด้วยความต้านทาน ถ้าใช้สัญลักษณ์   I = กระแส    V = แรงดัน   R = กระแส เขียนเป็นสมการได้คือ

wpeAF.jpg (1938 bytes)

 ตัวอย่าง ใส่แรงดันไฟฟ้า 100 V คร่อมตัวต้านทาน 20 W จะมีกระแสไหลเท่าใด

wpeB0.jpg (1980 bytes)

สูตร ค่าความต้านทาน จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่คร่อมตัวต้านทานนั้นหารด้วยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

wpeB1.jpg (2040 bytes)

ตัวอย่าง ใส่แรงดันไฟฟ้า 100 V คร่อมตัวต้านทาน มีกระแสไฟฟ้าไหล 5 A ตัวต้านทานนั้นมีค่าเท่าใด

wpeB2.jpg (2924 bytes)

 สูตร ค่าแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าคือแรงดันเพื่อใช้ในการทำให้กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน  

wpeB3.jpg (1991 bytes)

ตัวอย่าง จะให้มีกระแสไหล 5 A ผ่านตัวต้านทาน 20 W จะต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเท่าใด


wpeB4.jpg (2787 bytes)

[กลับเนื้อหากฎของโอห์ม]   [แบบฝึกหัด]