แผนที่

 

        แผนที่เป็นทัศนวัสดุที่แสดงทิศทาง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ และสิ่งต่างๆ บนพื้นโลก โดยใช้ เส้น สี สัญลักษณ์ และการกำหนดมาตราส่วนเพื่อย่นระยะทางและลดขนาดของพื้นที่ให้สามารถสื่อความหมายได้ในที่จำกัด สามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายในเวลารวดเร็ว

 

ประเภทของแผนที่
จำแนกตามลักษณะการใช้

  1. แผนที่ดูบนโต๊ะ (Desk Map)
  2. แผนที่แขวนผนัง (Wall Map)
  3. แผนที่ประกอบหนังสือหรือตำรา (Map in Textbook)
  4. แผนที่รวมเล่มหรือหนังสือแผนที่ (Atlas)

จำแนกตามลักษณะเนื้อหา

  1. แผนที่ประวัติศาสตร์
  2. แผนที่แสดงเนื้อหาทางด้านภูมิศาสตร์
  3. แผนที่โครงร่าง แสดงเฉพาะโครงร่างหรืออาณาเขต

-แผนที่แสดงข้อมูลทางเศรษฐกิจ
- แผนที่แสดงข้อมูลทางการเมือง
- แผนที่แสดงภูมิอากาศ
- แผนที่แสดงภาพถ่ายดาวเทียม

ลูกโลก   

             เป็นวัสดุสามมิติประเภทหุ่นจำลองแบบย่อส่วน โดยย่อส่วนหรือลดขนาดของโลก อาศัยมาตราส่วนกำหนดขนาด และระยะทางที่ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุด

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่และลูกโลก
- เครื่องหมายแสดงทิศ 
- ทางรถยนตร์
- ทางรถไฟ
- เส้นแบ่งอาณาเขต
- แม่น้ำ
- จังหวัด
- อำเภอ

ลักษณะของแผนที่และลูกโลกที่ดี
- มีมาตราส่วนที่ถูกต้อง
- แสดงรายละเอียดในเนื้อหาที่จัดทำได้อย่างชัดเจน
- ควรมีขนาดใหญ่เห็นได้อย่างชัดเจน
- มีคำบรรยายประกอบสัญลักษณ์
- ควรมีความแข็งแรงทนทาน